Many Names One Festival

Many Names One Festival

On

Makara Sankranti (Sanskrit: मकर संक्रांति) also known as Makara Sankranthi, Makara Sankramana,  Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Suggi Habba, Maharashtra, Makara Mela, Makara Chaula, Makara Sankranti, Odisha, Thai Pongal, Pongal, Uzhavar Thirunal, Tamil Nadu, Uttarayan, Gujarat, Maghi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Bhogali Bihu,…

States Information  State, Chief Minister, Governor and Capital

On

States Information 29 number of states in India are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assom, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala,  Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamilnadu, Telangana, Tripura, Uttar…

error: Content is protected !!