Many Names One Festival

Many Names One Festival

On

Makara Sankranti (Sanskrit: मकर संक्रांति) also known as Makara Sankranthi, Makara Sankramana,  Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Suggi Habba, Maharashtra, Makara Mela, Makara Chaula, Makara Sankranti, Odisha, Thai Pongal, Pongal, Uzhavar Thirunal, Tamil Nadu, Uttarayan, Gujarat, Maghi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Bhogali Bihu,…

error: Content is protected !!